Career

Home

Career

WORK WITH US

ตำแหน่ง : Project Manager

หน้าที่ วางแผนและควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ คุณภาพ เวลา ราคาที่บริษัทกำหนด เป็นผู้นำในการพัฒนาทีมงานและทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร รับผิดชอบสูง และรักงานบริการ

Read More

ตำแหน่ง : Architect

หน้าที่ สรุปและเขียนแบบshop drawing เพื่อให้หน้างานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ ทำ3dเพื่อเคลียร์ความเข้าใจกับสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของได้ มีความเป็นผู้นำทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร รับผิดชอบสูง และรักงานบริการ

Read More

ตำแหน่ง : Foreman

หน้าที่ ควบคุมตรวจสอบและวางแผนให้ทีมช่างและซัพคอนแทรคให้ทำงานได้ถูกต้อง ตรงเวลา และได้คุณภาพ
สามารถเขียนแบบshop drawing เพื่อให้หน้างานสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ สื่อสารเคลียร์ความเข้าใจกับสถาปนิกผู้ออกแบบหรือเจ้าของได้ ทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร รับผิดชอบสูง และรักงานบริการ

Read More
© Copyright 2021 HEADROOM ESTATE. All Rights Reserved.