Quantity Surveyor

Home / Service

Quantity Surveyor

Quantity Surveyor

การก่อสร้างทุกครั้งสิ่งที่เกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มเสมอๆคือผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการไม่สามารถประเมินราคากลางของโครงการได้ใกล้เคียงความเป็นจริง ทำให้เกิดการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือผู้ออกแบบได้ล่าช้า เสียเวลาและโอกาสในการลงทุน รวมทั้งเมื่อมีแบบก็ไม่สามารถประเมินราคาของแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดหาผู้ก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงความจริง

จากการที่ทีมงานผ่านการประเมินราคาแบบมามากมายจึงมีความรู้ความสามารถเรื่องการประเมินราคาที่สามารถก่อสร้างได้จริงรวมไปถึงจัดโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมให้กับโครงการของท่านได้ เพื่อที่ท่านจะได้เอาเวลาไปพัฒนาโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีมงานก่อสร้างที่พร้อมจะทำให้โครงการท่านเป็นจริงอย่างไม่เสียเปรียบและควบคุมได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง

Share :
© Copyright 2021 HEADROOM ESTATE. All Rights Reserved.